Nascar komt naar België
Win een dag op het circuit van Zolder

 

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan de Wedstrijd

1. Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CONTINENTAL BENELUX BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel in 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1re Avenue 44 (hierna "CONTINENTAL" genaamd).
Voor alle vragen, opmerkingen of klachten in verband met deze wedstrijd dient u contact op te nemen met info.benelux@conti.de.


2. Criteria voor deelname

Om aan de wedstrijd deel te kunnen nemen, dient u zich eenmalig te registreren. U dient zich te registreren met behulp van het ingevulde registratieformulier en voor 15 september 2019 de prijsvraag te beantwoorden. De deelname aan de wedstrijd is volstrekt gratis en zonder aankoopverplichting. De deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Hieraan kunnen eventueel latere wijzigingen aangebracht worden, door bijvoorbeeld, een geval van overmacht. In de mate van het mogelijke zullen de deelnemers op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen.

2.1 Alle personen ouder dan 18 jaar en woonachtig in België of Luxemburg komen in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd. Ten behoeve van de registratie dienen de deelnemers hun officiële voor- en achternaam, alsmede hun e-mailadres te verstrekken. Het is niet toegestaan om onder een valse naam of namens een andere persoon deel te nemen. De deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één deelname per adres. De deelnemers dienen op elk moment in staat te zijn om een bewijs van identiteit en leeftijd te leveren zodat de organisator dit kan controleren en eventueel misbruik kan tegengaan.

2.2 Uitgesloten zijn:

1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven (incl. klanten) die verbonden zijn aan de organisator;
3. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die bij de organisatie van deze wedstrijd betrokken zijn;
4. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de wedstrijd uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers onherroepelijk, automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. CONTINENTAL staat in voor het eerlijke verloop van de wedstrijd.


3 Termijn en prijzen van de wedstrijd

3.1 De termijn voor deelname aan de wedstrijd opent op 1 mei 2019 om middernacht en sluit op 14 september 2019 om middernacht.

3.2 Na het sluiten van de wedstrijd wordt de winnaar als volgt bepaald door CONTINENTAL: de winnaar is de deelnemer die de wedstrijdvraag juist heeft beantwoord. Indien er meerdere deelnemers de wedstrijdvraag juist hebben beantwoord, wint de deelnemer die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderd. Indien er meerdere deelnemers zowel de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben als het antwoord op de schiftingsvraag even dicht benaderen, wint de deelnemer die als eerste het wedstrijdformulier indiende.

3.3 De volgende prijs wordt via bovenstaande methode uitgereikt aan de winnaar van de wedstrijd:

Een duoticket voor 6 oktober 2019 voor de Nascar-race op het circuit van Zolder. 

De prijs wordt in totaal aan 50 deelnemers in de BeLux uitgereikt. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

De persoon die de wedstrijd wint wordt als enige ontvanger van de prijs beschouwd. De prijs kan niet omgeruild worden voor geld. Gewonnen prijzen mogen niet worden doorgegeven aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. Indien een prijs zonder toestemming wordt doorgegeven aan een derde, heeft deze derde geen recht op de prijs. De organisator, Continental Benelux, behoud zich tevens het recht voor om levering van de prijs te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod de prijs toch te koop wordt aangeboden.

3.4 De winnaar is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele belastingen over de prijs.

3.5 CONTINENTAL behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de wedstrijd of een deel daarvan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te schrappen.

Drukfouten, spelfouten, zetfouten of andere vergissingen kunnen niet ingeroepen worden om gelijk welke verplichting die ten laste zou vallen van CONTINENTAL, te rechtvaardigen.
CONTINENTAL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele verlies, vernietiging of beschadiging van de wedstrijdformulieren online.
CONTINENTAL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die direct of indirect met de gewonnen prijzen te maken hebben.
De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kunnen voorvallen ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd of de uitreiking van de prijzen.
Aangezien de gegevens van de wedstrijd elektronisch verwerkt worden, zijn de deelnemers er zich van bewust en aanvaarden ze dat de organisator niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor een fout, verlies, vertraging of technische probleem ten gevolge van problemen met het internet of technische toepassingen die gebeuren tijdens de verzending van de formulieren of het opslaan op de server van de website.
Als de wedstrijd dient geannuleerd, uitgesteld of onderbroken worden in zijn geheel of gedeeltelijk door redenen die los staan van de wil van de CONTINENTAL, draagt deze laatste onder geen enkele vorm verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.
De resultaten en beslissingen van CONTINENTAL en de jury kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de resultaten van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de wedstrijd valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.


4 Bekendmaking van de winnaars

4.1 Na de uitreiking van de prijzen zullen de winnaars onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Als onderdeel van de wedstrijd heeft CONTINENTAL het recht om de informatie van de winnaars aan samenwerkingspartners te versturen om de bekendmaking en levering van de prijs mogelijk te maken.

4.2 Wanneer de winnaar niet binnen twee weken na ontvangst van het bericht dat hij/zij een prijs gewonnen heeft contact opneemt met CONTINENTAL of de betreffende samenwerkingspartner, komt het recht op het opeisen van de prijs te vervallen, zonder vervanging van de prijs.


5 Uitsluiting van deelname aan de wedstrijd

CONTINENTAL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van misbruik, bedrog of misleiding de deelnemer(s) in kwestie van deze of andere wedstrijden zonder meer uit te sluiten. CONTINENTAL behoudt zich het recht om iedereen uit te sluiten die niet het recht heeft om zich vrij te verplaatsen en die niet in het bezit van zijn burgerrechten en om deelnames te schorsen of bepaalde inhoud van een profiel te wissen als zij hier aanstoot aan neemt.


6 Disclaimer

De deelnemer erkent dat CONTINENTAL geen garantie of verzekering kan bieden voor de beschikbaarheid van de websites die vereist zijn voor deelname aan de wedstrijd of de inhoud van deze websites. CONTINENTAL behoudt zich het recht voor om deze websites (zonder voorafgaande kennisgeving) op te heffen of de toegang tot deze websites geheel of gedeeltelijk te beperken. CONTINENTAL is niet aansprakelijk voor het faillissement van de samenwerkingspartners of voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en regelingen omtrent de prijzen. CONTINENTAL, diens bedrijfsonderdelen, werknemers of dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door fouten, vertragingen of onderbrekingen tijdens de verzending; defecten in de technische uitrusting of diensten; onjuiste inhoud, verlies of wissing van data; virussen; of schade die om enige andere reden is ontstaan door deelname aan deze wedstrijd, tenzij CONTINENTAL vanwege kwade opzet of grove nalatigheid verantwoordelijk is voor deze schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing op lichamelijk letsel of ingevaarbrenging van leven of gezondheid.


7 Toestemming

7.1 Door zich te registreren, geven deelnemers CONTINENTAL uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens op te slaan voor de duur van de wedstrijd [en, indien nodig, om deze gegevens te verzenden naar de samenwerkingspartners (zijnde agentschappen, luchtvaartmaatschappijen, hotels en Mercedes-Benz World), die tevens het recht hebben om de persoonsgegevens voor de duur van de wedstrijd op te slaan], voor zover het opslaan en verzenden van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd zullen de gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden gewist. Tenzij deelnemers uitdrukkelijk anders verklaren, wordt de in het kader van de wedstrijd verstrekte informatie uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de wedstrijd en zal deze informatie niet aan derden bekend worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers.

7.2 Deelnemers hebben het recht om op elk gewenst moment hun toestemming voor de opslag van hun gegevens in te trekken en zich daarmee uit de wedstrijd terug te trekken. U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan CONTINENTAL BENELUX BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel in 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1re Avenue 44, hetzij via e-mail aan info.benelux@conti.de. Na intrekking van zijn/haar toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de betreffende deelnemer onmiddellijk gewist.


8 Publicatie

8.1 In het geval dat ze een prijs winnen, geven de deelnemers toestemming voor publicatie van hun namen en woonplaatsen op de website van Continental en in het advertentiemateriaal dat door Continental wordt gebruikt [specificeer in ieder afzonderlijk geval].
Deelnemers hebben het recht om op elk gewenst moment hun toestemming voor de publicatie van hun gegevens in te trekken en zich daarmee uit de wedstrijd terug te trekken. U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan CONTINENTAL BENELUX BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel in 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1re Avenue 44, hetzij via e-mail aan info.benelux@conti.de. In dit geval is deel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden voor deelname van toepassing.


9 Overige

9.1 Beroep op een rechter is niet toegestaan.

9.2 Op deze Algemene Voorwaarden voor deelname en alle aspecten van de juridische relatie tussen de deelnemers en CONTINENTAL is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

9.3 Indien een van deze Voorwaarden voor deelname geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de resterende Voorwaarden voor deelname. De ongeldige bepaling of voorwaarde zal worden vervangen door een juridisch geldige regel die het meest aansluit op het uitdrukkelijke commerciële doel en nut van de ongeldig verklaarde bepaling of voorwaarde. Dit geldt tevens wanneer er in de regels van deze Voorwaarden voor deelname onverhoopt sprake is van een omissie.

9.4 Alle geschillen, verband houdend met de uitvoering en uitlegging van deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar CONTINENTAL is gevestigd.


Since 1915.
General Tire. Een merk van Continental.